Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Thánh Lễ Chúa Nhật Tại Nơi Camping

Chúa Nhật 17 tháng 06 năm 2012

 

 

 

 

* * * * *   * * * * *