Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Chào Cờ, Phụng Bái Tổ Tiên, Ĺ X́, Hái Lộc Xuân 2015

 

 

 

 

Thánh lễ mừng đón năm mới

 

Chào cờ, phụng bái tổ tiên, ĺ x́, hái lộc

 

Văn nghệ mừng xuân

 

Hài kịch "Lô Tô"

 

 

* * * * *   * * * * *