Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Đêm Vọng Phục Sinh và Rửa Tội Tân Ṭng

Thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019

 

  
 

 

* * * * *   * * * * *