Gio L & Việt Ngữ

Nin Học 2010 - 2011
 

Lớp Gio L Việt Ngữ Phng Học
Mẫu Gio Hồng Thi & Mai Hồng Thi & Mai Lầu 1 - Phng 100
Lớp 1 H & Thoa Thy Trang Lầu 1 - Phng 101
Lớp 2 Quỳnh Minh Trm Lầu 1 - Phng Faculty
Lớp 3 (XT) ch Tin H & Thoa Lầu 1 - Phng 103
Lp 4 Thy Linh Ngọc Linh Lầu 2 - Phng 204
Lớp 5 Mỹ Triều Ngọc Linh Lầu 2 - Phng 203
Lớp 6 Linh Đan Hằng Lầu 2 - Phng 202
Lớp 7 Thy Linh Hương Lầu 2 - Phng 201
Hiệp Sĩ cha Hong, anh T, ch Văn Lầu 2 - Phng 200
Văn phng Ban Gio Dục Lầu 1 - Phng 102
       
Tn thầy/c Số phone Email  
Nguyễn Mỹ Triều (612) 819-3557 mytrieu@yahoo.com  
Nguyễn Thị Thy Trang (651) 239-0639 truongtrangnguyen@yahoo.com  
Phạm Trần Minh Trm (651) 207-4717 tramtran1225@yahoo.com  
Nguyễn Thị Ngọc H (651) 291-2304 galaxyhanah@gmail.com  
Nguyễn Thị Ngọc Thoa (651) 291-2304 lavender_july7@yahoo.com  
Nguyễn B Tin (651) 278-2066 tinnguyen29@hotmail.com  
Nguyễn Thy Linh (651) 789-4640 cobengayxua02@yahoo.com  
Đinh L Phượng Hằng (612) 245-6382 thereonly1hangdinh@yahoo.com  
Trần Ngọc Linh (612) 703-2088 jameslinhtran@yahoo.com  
Đo Quỳnh (651) 497-5057 quinniedao@yahoo.com  
Bc Lộc (651) 295-9683     
Bc Điệp (651) 399-0781    
Trịnh Linh Đan (651) 494-8219 trin3369@stthomas.edu  
Trịnh Diễm Thin Hương (651) 983-8035 tthdtrinh@gmail.com  
ch Văn (651) 778-3733 cu0003@yahoo.com  
Nhật T (616) 308-1412 xinchichocon@yahoo.com  
Thi   thithi020605@yahoo.com