Các Em Lănh Nhận Bí Tích Thêm Sức

tại Cathedral of Saint Paul

Thứ Bảy Ngày 11 Tháng 5, 2013