Hình Ảnh Sinh Hoạt GLVN

 


Poster tháng Mân Côi 2018

   
 

Thi làm poster: Em yêu Việt Nam

 

.......... ..
....Các em Rước Lễ Lần Đầu 2013......Chuẩn bị cho ngày Rước Lễ Lần Đầu

.......
..Bế Giảng Niên Học 2013.........................Thêm Sức 2013.....

.......
.. ..Ephata Retreat 2013......P .........Giáo Lý/Việt Ngữ 2012-2013

.......
...Mừng bổn mạng giảng viên 2013..PPPhát thưởng vẽ Giáng Sinh 2012....

.......
...Tiệc Thanksgiving 2012..............Thi Hóa Trang Mùa Thu 2012

.......
..P..........Camping 2012.................Picnic cho các thầy cô 2012

..............
Bế giảng niên học 2011/2012............... Niên học 2011-2012

..............
Cuộc thi hóa trang mùa thu 2011.. ......Mừng bổn mạng đoàn TNTT

..........
Bế giảng niên học 2010-2011..............Niên học 2010 -2011.......

..........
........Rước Lễ Lần Đầu 2011... ......Tĩnh tâm thêm sức "Ephata" 2010

..........
.......TNTT chuyển nghành 2010.....Mừng bổn mạng đoàn TNTT 2009..

.......
Bế giảng niên học 2010.............TNTT đi camping 2010

..........
Lớp học và thầy cô dạy học .......Khai giảng niên học 2009-2010

...........
.....Bế giảng niên học 2008-2009.. .Khóa huấn luyện huynh trưởng 2009

...........
...... ..Niên học 2008-2009... . . .. .... Các em TNTT rửa xe gây qũy

 

...........
. ....Đại Hội Nghĩa Sĩ ..... ......... ....Các hình ảnh sinh hoạt

* * * * * * * * * *