Thông Báo

Chúa Nhật này ngày 29 tháng 1, các em học sinh Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ đi học trở lại. Xin bấm vào link dưới đây để xem Chương Trình Học của năm 2023.

https://cdmedongcong.net/Sunday-School-Schedule-2023.pdf


Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762
Voice mail: (612) 646-9031