Chương Trình Xưng Tội Mùa Vọng
Thứ Bảy Ngày 17 Tháng 12: Giáo Xứ St. Adalbert: 6:30PM – Xưng Tội
Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 12: Giáo Xứ St. Columba: 12:00PM – Xưng Tội


Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762

Voice mail: (612) 646-9031