• IMG_6113-2-Enhanced-NR
 • IMG_6115
 • IMG_6117
 • IMG_6119
 • IMG_6123
 • IMG_6124
 • IMG_6126
 • IMG_6128
 • IMG_6130
 • IMG_6132
 • IMG_6136
 • IMG_6137
 • IMG_6139
 • IMG_6142
 • IMG_6144
 • IMG_6150
 • IMG_6166
 • IMG_6167
 • IMG_6171
 • IMG_6172
 • IMG_6174
 • IMG_6179
 • IMG_6184
 • IMG_6186
 • IMG_6188
 • IMG_6189
 • IMG_6190
 • IMG_6191
 • IMG_6193
 • IMG_6194
 • IMG_6200
 • IMG_6203
 • IMG_6203-2
 • IMG_6204
 • IMG_6204-2
 • IMG_6206
 • IMG_6210
 • IMG_6211
 • IMG_6213
 • IMG_6214
 • IMG_6215
 • IMG_6216
 • IMG_6222
 • IMG_6224
 • IMG_6226
 • IMG_6229
 • IMG_6231
 • IMG_6233
 • IMG_6236
 • IMG_6238
 • IMG_6239
 • IMG_6241
 • IMG_6243
 • IMG_6260
 • IMG_6261
 • PSYE9433
Ghi Danh các Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ
Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 7 tháng 5, 2023 Ban Giáo Dục sẽ ghi danh cho các em trong chương trình Giáo Lý Việt Ngữ cho niên học 2023-2024. Tất cả các em: Cũ và Mới, buộc phải ghi danh lại. Sau mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật, ở cuối nhà thờ, Ban Giáo Dục sẽ ghi danh cho các em cho tới hết tháng 5. Lệ phí cho mỗi em là $100.


Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762
Voice mail: (612) 646-9031